Αμαλία – Μαρία Κουτσογιάννη

Αμαλία – Μαρία Κουτσογιάννη

Στέλεχος, Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, Γεωγράφος MSc Συστήματα Διαχείρησης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Η Αμαλία Μαρία Κουτσογιάννη εργάζεται στην Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στο Τμήμα Συνεργασιών και Δικτύωσης.

Από το 2020-2022 εργάστηκε ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Κατά τα έτη 2016-2019 εργάστηκε ως Περιβαλλοντολόγος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τμήμα διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας με αντικείμενο εργασίας γνωμοδοτήσεις - σύνταξη δέουσας εκτίμησης για μεγάλα έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Έργα Α1, Α2). Ενδεικτικά συμμετείχε στα έργα: «Εκπόνηση ΕΠΜ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000», «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA) και σε ΔΣ Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ).

Κατά τα έτη 2005-2018 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και σε δημόσιους φορείς, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Έχει σπουδές στη Γεωγραφία και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος.